Algemene verkoopsvoorwaarden US Floors International BV (US Floors)


A. Toepassingsgebied

1. Behoudens andersluidende overeenkomst en uitdrukkelijke aanvaarding door beide partijen zijn uitsluitend deze algemene

voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op die van de klant. Ze vervangen eerdere voorwaarden of afspraken tussen partijen. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van US FLOORS.

2. Door het overmaken van een bestelling, het ontvangen van een levering of de eenmalige betaling van een factuur, erkent de klant kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en verklaart deze algemene voorwaarden, die steeds ter kennis worden gesteld, te aanvaarden.


3. De overeenkomst (ingezonderd deze algemene voorwaarden) wordt bewust aangegaan door partijen, met kennis van zaken en zonder enige onderlinge afhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat tussen hen een evenwichtige rechtsverhouding tot stand is gekomen in het licht van de algemene economie van de overeenkomst en de opdracht, de geldende handelsgebruiken en de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.B. Totstandkoming van het contract

4. Alle offertes in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis. Prijsofferten zijn slechts bindend, indien ze schriftelijk of digitaal worden aanvaard binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf hun verzending én indien het voorschot tijdig wordt betaald. Worden de prijsofferten niet aangenomen binnen voornoemde termijn van dertig dagen, dan zijn ze onderworpen aan herziening, tenzij anders overeengekomen.
.

5. Orders van klanten binden US FLOORS niet. Nadat US FLOORS een order van een klant heeft gekregen zal, kan US FLOORS de order bevestigen door middel van een orderbevestiging uitgaande van het bestuursorgaan of een uitdrukkelijk gevolmachtigde. Vertegenwoordigers, verkopers of werknemers van US Floors zijn niet gemachtigd om US Floors geldig te verbinden en kunnen, tenzij in geval van speciale toelating, ook geen betalingen of voorschotten ontvangen.6. Bij gebreke aan opmerkingen tegen de orderbevestiging binnen de tien dagen na de verzending ervan komt de verkoopsovereenkomst definitief tot stand. Een begin van uitvoering van de verkoopsovereenkomst geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.7. Indien de klant door eender welke omstandigheden de overeenkomst8. verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet kan worden uitgevoerd of afgewerkt, is de klant aan US FLOORS een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van bestelde en niet uitgevoerde werken of diensten te verhogen met alle reeds gemaakte inherente kosten. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.9. Reeds uitgevoerde werken zijn desgevallend voor 100% verschuldigd. Alle reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar.


C. Levering

10. De door US FLOORS opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering – om welke reden ook - kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.


11.  De levering van de goederen en de overgang van het risico worden steeds geacht te zijn geschied in de werkhuizen of magazijnen van US FLOORS (Ex Works), ongeacht de bepalingen in het contract aangaande de betaling van transportkosten al dan niet met de aanduiding van de plaats van levering.


12.  De goederen worden steeds vervoerd op risico van de klant, zelf bij eigendomsvoorbehoud. Alle transportkosten zijn ten laste van de klant.


13. Het lossen van de goederen van het vervoermiddel met doeltreffende en veilige toestellen daartoe vereist, is ten laste en op risico van de klant. Alle bijkomende onvoorziene kosten zijn ook ten laste van de klant.


14.  De klant dient te zorgen dat de goederen door US FLOORS op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats en het voorhanden zijn van het benodigde materiaal om de goederen te lossen. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde van US FLOORS te vergoeden.


D. Aanvaarding van de koopwaar

15. De aanvaarding van de koopwaar gebeurt in rechtens bij vertrek uit onze magazijnen gelegen te Kruishoutem of een ander magazijn door ons aangeduid op de orderbevestiging. Indien de klant voor de verzending de bestelde goederen niet aanvaardt na daartoe uitgenodigd te zijn, wordt de verzending gelijkgesteld met aanvaarding door de klant.
.

16. Elk goed dat defect is of niet conform is aan de bestelling zal vervangen worden. De verantwoordelijkheid van US Floors beperkt zich uitsluitend tot eenvoudige omruiling zonder andere vergoeding van welke aard dan ook verschuldigd te zijn. US Floors is niet gehouden tot vervanging van goederen die reeds aan bewerking onderhevig zijn geweest. Alle klachten aangaande de levering dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven worden verstuurd naar de vestigingszetel van US Floors in België, zoniet wordt de levering geacht te zijn aanvaard.


17. Indien de klant gevraagd wordt prestatiebladen af te tekenen, geldt de aftekening van deze bladen als onomstotelijk bewijs van de aanvaarding door de klant van de materialiteit van de daarin vermelde prestaties en kunnen daarover geen klachten meer worden aanvaard.


E. Prijs

18.  De prijs door US FLOORS aangeboden is exclusief verpakking en transport.


19. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen, zijn ten laste van de klant : het laden, stuwen, transporteren, lossen en het ter beschikking stellen van het gewenst losmateriaal en alle daaruit voortvloeiende kosten en verzekeringskosten.


20. Onder prijs franco wordt verstaand dat de goederen ten laste van US FLOORS worden vervoerd tot op de het vervoermiddel dichtst mogelijke bereikbare plaats waar de koopwaar zal worden geplaatst. Indien niet uitdrukkelijk overeengekomen zijn de kosten van het lossen en ter beschikking stellen va het losmateriaal en alle daarmee gepaard gaande kosten (incl. verzekeringskosten) ten laste van de klant. De goederen worden steeds verzonden op risico van de klant.


21. De prijs is deze zoals op de orderbevestiging vermeld, tenzij US FLOORS zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie ...). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.


F. Betaling


22. Tenzij anders vermeld op de factuur zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum door overschrijving. Facturen worden per e-mail in pdf-formaat overgemaakt, tenzij de klant zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.


23. Leveringen worden, met uitzondering voor de leveringen aankleinhandelaars, pas opgestart door US FLOORS na betaling van eenvoorschot van 35% van de totale prijs.24. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zondervoorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd van 1 % per maand en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 200,00) en dit onverminderd het recht van US FLOORS op een hoger bedrag op basis van bewezen schade.


25. Termijnen van respijt doen het recht op verwijlintresten en schadebeding niet teniet.


26. Indien er bij US Floors op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige aanwijsbare gebeurtenis, behoudt US Floors zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel andere zekerheden te vragen, zelf indien de goederen geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert op dit verzoek in te gaan, behoudt US Floors zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk,

eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd.27. Zelfs bij het voortbrengen van een betwisting of het inroepen van de waarborgclausule dienen toch de bij onderhavig contract voorziene betaling te gebeuren en mag de betaling niet worden uitgesteld.


28.  Bij een niet tijdige betaling is de klant eveneens gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau’s.


29.  De goederen blijven integraal eigendom US FLOORS zolang de volledige koopsom, de eventuele intresten en het schadebeding niet zijn betaald. Bij vertraging in de betaling of bij weigering van de goederen behoudt US FLOORS zich het recht voor om de goederen terug te nemen, waar en bij wie deze goederen zich ook bevinden, zelfs indien deze goederen worden geïncorporeerd of gewijzigd. Dit eigendomsvoorbehoud kan door US FLOORS worden geregistreerd in het pandregister.


30. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen,deze in pand te geven of de vordering over te dragen

vooraleer de koopprijs volledig werd vereffend.31. Niettegenstaande voormeld eigendomsvoorbehoud vallen alle verzorging, verantwoordelijkheid en risico van welke aard ook, ten laste van de klant.


32. Bij niet of gedeeltelijke betaling van de schuld op de vervaldag behoudt de US FLOORS zich het recht om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt US FLOORS zich het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke

ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, dit onverminderd zijn recht om bovendien een schadevergoeding te vorderen.33. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar, onafhankelijk van de diensten die op de facturen vermeld staan.


34. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en

veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De klant dient deze goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van brand, waterschade en diefstal) en desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan US FLOORS voor te

leggen. De klant verbindt zich ertoe om US FLOORS te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van US FLOORS de identiteit van de eigenaar meedelen.G. Garantie

35. US Floors biedt de klant de contractuele garantie gevoegd in bijlage.

H. Ontbinding

36. US Floors heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:


i. indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 5 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst vloeiende verplichtingenii. bij staking van betaling of bij aanvraag van een faillissement door de klantiii. bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van deklantiv. indien de zeggenschap over de klant wijzigt

v. indien beslag gelegd wordt op een deel van de vermogensbestanddelen van de klantvi. indien de klant conform artikel 14 van de algemene voorwaarden weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of andere door US Floors gevraagde zekerheden te stellen, ofvii. indien US Floors gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens US Floors wel zal nakomen.In geval van ontbinding van de overeenkomst door US Floors is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale openstaande sommen (met een minimum van € 150.00), onverminderd het recht van US Floors om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijke geleden schade hoger is en worden alle vorderingen van US Floors op de klant onmiddellijk opeisbaar.I. Exoneratie

37. US FLOORS is niet verantwoordelijk voor enige schade behoudens in geval van opzettelijke of bedrieglijke fout in hoofde van US FLOORS.38. Onverminderd het bovengestelde wordt door US FLOORS enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door verkochte goederen, welke niet direct te toe te schrijven zijn aan de fout van US FLOORS zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene kosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies van cliënteel.39. US FLOORS is niet aansprakelijk voor schade aan derden en dient zijn klant in deze hypothese niet te vrijwaren.40. US FLOORS is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals onder meer, maar niet uitsluitend: stakingen, lockouts, ziekte, brand of storingen US FLOORS of haar leveranciers, weersomstandigheden en oproer. Onder overmacht wordt ook begrepen alle onvoorzienbare omstandigheden bij derden op wie US FLOORS een beroep doet bij de uitvoering van de overeenkomst.41. Indien en voor zover de aansprakelijkheid van US FLOORS wordt weerhouden, zal de vergoeding voor schade nimmer hoger zijn dan 15 % van de waarde van de verkochte goederen en bovendien maximaal ten belope van het bedrag waartoe US FLOORS aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst, met name € 2’500’000.00.42. US FLOORS heeft steeds recht om gebrekkige koopwaar te vervangen, waardoor elk recht op schadevergoeding van rechtswege vervalt in hoofde van de klant.43. De risicoverdeling in onderhavig artikel werd in rekening gebracht bij het bedingen van de wederzijdse verbintenissen in de Overeenkomst en werd met het oog op een evenwicht tussen de economische risico’s tussen Partijen als dusdanig overeengekomen.44. Geen van de in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen heeft betrekking op aansprakelijkheid voor het opzet of de grove fout van US FLOORS of haar aangestelden en lasthebbers, noch worden de bepalingen bedoeld in een zin die strijdig is met (inter)nationale dwingende wetgeving.J. Overmacht en imprevisie 


45. US FLOORS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Er kan in dit geval door de klant geen schadevergoeding geëist worden voor de onvrijwillig laattijdige uitvoering of de gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van de prestatie.46. Bij overmacht waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen wordt: ziekte, ongevallen, overlijden, oorlog, stakingen, pandemieën, verplichte sluitingen door overheidsmaatregelen, opstanden, natuurfenomenen, reis- en/of verplaatsingsrestricties- en/of verboden.47. US FLOORS behoudt zicht het recht voor de overeenkomst vanrechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aanzien en zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden US FLOORS in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst verder uit te voeren, zoals, en niet beperkt tot, bij overmacht, staking, lock out, oproer, mobilisatie, brand, epidemie, ernstige ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van onze leverancier, gewapende overval, en onvermijdbare defecten in onze productieketen.48. Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan US FLOORS en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van US FLOORS op onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verder zetten van de overeenkomst. Hierbij wordt er naar gestreefd om tot een gelijkaardig evenwicht tussen de contractuele verplichtingen van partijen te komen als het evenwicht dat bestond bij het aangaan van de overeenkomst.49. Ingeval de partijen het niet eens zouden geraken over de vraag te weten of er zich inderdaad fundamentele wijzigingen van de omstandigheden en/of voorwaarden, zoals bedoeld in vorige alinea, hebben voorgedaan, zullen beide partijen een deskundige aanduiden die onderling, gebeurlijk bijgestaan door een derde, zullen nagaan of er zich al dan niet dergelijke voorwaarden of wijzigingen hebben voorgedaan.50. Bij gebreke aan positieve reactie van de klant om tot heronderhandelingen over te gaan binnen de maand nadat US

FLOORS deze partij hiertoe bij (elektronisch) schrijven zal hebben verzocht, zal US FLOORS gerechtigd zijn de overeenkomst op te zeggen bij aangetekend schrijven, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijnK. Privacy

51. US FLOORS verwerkt de persoonsgegevens van de klant overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. US FLOORS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor cliëntenbeheer (o.a. administratie, facturatie, opvolging van dossiers).52. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de klant zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels de instemming met deze Algemene Voorwaarden), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen), artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de klant) en artikel 6.1 (d) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van de Klant om te ondernemen) van de AVG.53. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.54. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen en minstens zolang de contractuele verjaringstermijn ten aanzien van US.  FLOORS loopt. De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de opdrachtgever het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de opdrachtgever gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:

info@usfloors.be.55. Le client le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des données (Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles –contact@apd-gba.be).

L. Nietigheid

56. De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de gehele overeenkomst voor gevolg. De overige bepalingen blijven onverkort gelden. Indien een beding is aangetast met nietigheid, wordt dit vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de Partijen.

.

M. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

57. Op alle rechtsbetrekkingen met de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.58. Enkel de rechtbanken te Gent of die van de plaats van de uitbatingszetel van US FLOORS zijn bevoegd in geval van een geschil.59. De klant verbindt zich ertoe, op straffe van verval, alle klachten voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan US FLOORS. US FLOORS heeft één maand tijd om de gegrondheid van de klacht na te gaan.N. Verzaking

60. Geen enkele handeling, gebrek aan handelen, stilzwijgen of enig ander gedrag van US FLOORS zal als afstand of verzaking aan enig recht of voordeel beschouwd worden.